Usposabljanje za šolskega mediatorjaKaj zajema usposabljanje?  • 9-dnevni trening ali 106 pedagoških ur.
  • Vsa gradiva za uvajanje in izvajanje šolske in vrstniške mediacije. Smo edini, ki imamo za gradiva CRU Institute poravnane tudi avtorske pravice (paket gradiv CRU Institute: Priročnik za usposabljanje vrstniških mediatorjev in 2 didaktična DVD-ja, Modra radirka in Govorice.
  • Možnost pristopa k mreži šolskih mediatorjev ter dodatne treninge v vodenju mediacije.
  • Možnost pristopa k DSŠM – Društvu slovenskih šolskih mediatorjev.
  • Konstantno spremljavo in pomoč pri uvajanju mediacije v šoli – Center MI spremlja šolo vse do uspešne uvedbe tako šolske kot tudi vrstniške mediacije.
  • Po končanem usposabljanju postanejo udeleženci šolski mediatorji in koordinatorji vrstniške mediacije in se lahko vključijo v mrežo šolskih mediatorjev pri Centru MI, ki skrbi za dodatno usposabljanje in treninge vodenja pogovora.


Kadar usposabljanje poteka na naši lokaciji, je všteto tudi:


  • Kosilo (brezplačno kosilo za vse, ki boste ostali v našem centru na kosilu).Potek usposabljanja1. modul


  • Prednosti in pasti vzgojnega načrta.
  • Konflikt in komunikacija.
  • Osnove mediacije z načeli mediacije in mediatorjevo vlogo.
  • Splošno o mediaciji in modelih mediacije.
  • Izkustvena igra vlog z namenom raziskovanja vloge mediatorja in spoznavanja dinamike procesa.


2. modul

  • Čustva.
  • Mediacijske tehnike 1.
  • Faze mediacije.
  • Izkustvena igra vlog s sociodramo.3. modul


  • Mediacijske tehnike 2 in težji primeri.
  • Modeli šolske in vrstniške mediacije.
  • Uvajanje vrstniške mediacije in usposabljanje vrstniških mediatorjev.
  • Študije primera in demonstracije procesa mediacije.
  • Trening z analizo primerov in izkustvena igra vlog s supervizijo.4. modul


  • Uvajanje vrstniške mediacije in usposabljanje vrstniških mediatorjev.
  • Študije primera in demonstracije procesa mediacije.
  • Izkušnje iz tujine.
  • Trening z analizo primerov (snemanje s kamero) in izkustvena igra vlog s supervizijo.
  • Povezovanje pridobljenega znanja in veščin (izpitni seminar):
  • vzpostavitev šolske/vrstniške mediacije v šoli oz. načrt le-te vzpostavitve;


Cilji usposabljanja


Udeleženci usposabljanja:

  • usvojijo veščino oz. tehniko pogovora, s pomočjo katere lahko uspešno posredujejo v konfliktih in konstruktivno obvladujejo oz. razrešujejo konflikte tudi, kadar se sami znajdejo v takšni situaciji tako v službenem kot v svojem zasebnem okolju;
  • usvojijo tehniko mediacijskega vodenja pogovora (formalno in neformalno);
  • lahko samostojno izvedejo šolsko mediacijo;
  • bolje obvladujejo lastna čustva v konfliktnih situacijah v razredu in se bolje odzovejo na nesoglasja, tudi disciplinske težave;
  • samostojno ali v sodelovanju z drugimi učitelji usposabljajo učence za konstruktivno reševanje konfliktov (delavnice konstruktivnega obvladovanja konfliktov) in posredovanje v konfliktih (vrstniška mediacija);
  • širok nabor kvalitetnih gradiv za uvajanje šolske in vrstniške mediacije ter usposabljanje vrstniških mediatorjev;
  • usposobijo se za uporabo teh gradiv;
  • zastavijo načrt, po katerem bodo šolsko in vrstniško mediacijo uvajali in promovirali med starši in učenci ter s tem pripomogli k izboljšanju šolske klime in učenju o konstruktivnem razreševanju konfliktov;
  • izvajajo delavnice za starše namesto zunanjih izvajalcev;
  • se povezujejo in izmenjujejo izkušnje z mediatorji z drugih šol.


Število udeležencev Cena
1 udeleženec:
710 €
2 udeleženca iz iste delovne organizacije
1210 €
3 udeleženci iz iste organizacije
1410 €
4 do 5 udeležencev iz iste organizacije
1810 €


V ceno je vključeno:
  • Strokovna izvedba 106-urnega usposabljanja.
  • Celostno gradivo za uvajanje mediacije v šoli.
  • Dopoldanska malica (sadje, prigrizki, pecivo, narezek, pijača).
  • Popoldanska malica (sadje, prigrizki, pecivo, narezek, pijača).
  • Pridobitev certifikata za šolskega mediatorja.
  • Kadar usposabljanje poteka na naši lokaciji, je všteto tudi:
  • Kosilo (brezplačno kosilo za vse, ki boste ostali v našem centru na kosilu).
  • Prenočišče (doplačilo je le za posteljnino in živila, ki so po zaključenem treningu ob večerih na voljo udeležencem, kar zajema napitke, kot so kava, čaj, sokovi, in osnovna živila za pripravo večerje, narezka oz. karkoli podobnega po želji udeležencev: 7€ na noč)


Certificiranje programaCenter MI sodeluje s CRU Institute, ki deluje na področju šolske in vrstniške mediacije že iz sredine 80. let. Po končanem usposabljanju vam Center MI izda Certifikat za šolskega mediatorja v sodelovanju s CRU Institute ZDA, po katerem pridobite tudi naziv šolski mediator. Certifikat ima enako vrednost kot certifikati, ki jih izdajajo ostali slovenski ponudniki tovrstnih izobraževanj.Trening na sedežu CRU Institute.

 

Več o referencah CRU Institute na External link opens in new tab or windowwww.cruinstitute.org

Še nekaj uradnih podatkov o položaju mediacije v Sloveniji in sodišču pridruženi mediaciji. External link opens in new tab or windowwww.uradni-list.si/1/content?id=96729


Ali so vaši programi verificirani?


Postopek verifikacije izobraževalnega programa (velja tudi za druge programe poleg šolske mediacije) steče, ko vi predložite predlog za napredovanje na osnovi potrdila o udeležbi – certifikata za šolskega mediatorja (glejte Verificiranje programov), ki vam ga podelimo po koncu usposabljanja.


Verifikacija programov

Z uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju (30. 12. 2008) sta prenehala veljati 29. a člen in 30. člen Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki sta urejala postopek verifikacije programov izobraževanja, ki niso bili ovrednoteni s strani Programskega sveta. Po novem Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za točkovanje programov izobraževanj, ki niso ovrednoteni s strani Programskega sveta, ravnatelj oz. strokovni delavec sam predlogu za napredovanje priloži:


  • potrdilo o udeležbi (izda ga inštitucija, ki izvaja program na internem obrazcu),
  • predmetnik programa, ki vsebuje podatke o skupnem številu ur,
  • urnik s temami, predavatelji ter oblikami in metodami dela ter
  • dokazilo o aktivni udeležbi udeležencev v programu, ki se izkazuje s poročilom udeleženca oziroma izvajalca o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu, načinu aktivnega sodelovanja udeležencev in možnostih uporabe pridobljenega znanja v vzgojno-izobraževalnem delu.


Točkovanje


Natančnejša merila za točkovanje daljših programov (v našem primeru 106 ur) so objavljena na straneh Ministrstva za šolstvo in šport (glejte spodnje povezave oz. sklep o točkovanju):


Kako bom lahko vaš certifikat uporabil za napredovanje?


Na osnovi končanega usposabljanja in certifikata oz. potrdila boste v sodelovanju z vašim ravnateljem vložili predlog za napredovanje v skladu z novim pravilnikom o verificiranju programov. Vaš predlog ovrednoti programski svet Ministrstva za šolstvo in šport na podlagi Sklepa o točkovanju daljših programov. Sklep z natančnim točkovanjem glede na trajanje programa usposabljanja najdete na straneh Ministrstva za šolstvo in šport.


Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete neposredno na Center MI:
Vse navedene podatke lahko preverite tudi pri inštitucijah, ki zakonsko urejajo področje razvoja kadrov v šolstvu.