8 KROGOV ODLIČNOSTI NA OŠ KUZMAV mesecu avgustu smo se strokovni delavci udeleľili izobraľevanja z naslovom 8 krogov odličnosti, ki ga je vodil mag. Jani Prgič, trener pozitivne discipline in vodja svetovalno-izobraľevalnega centra. Delavnice so nas spodbudile k razmiąljanju o naąem lastnem vedenju, ciljih, odnosu do ľivljenja in strokovnega dela z otroki, sodelavci, starąi, ter okoljem. S stalnim izobraľevanjem in izpopolnjevanjem strokovnih delavcev krepimo naą profesionalni razvoj ter osebnostno rast, uresničujemo pogoje za kvalitetno delo in hkrati uresničujemo vizijo ąole. Znanje, ki smo ga pridobili smo ľeleli prenesti na naąe učence. Zavedamo se, da gre za proces, ki se ga ne da uresničiti iz danes na jutri ampak gre za dolgotrajni proces in z letoąnjim ąolskim letom smo naredili velik korak k uresničevanju zastavljenega, velikega cilja, ki je ta, da naąi učeni zrastejo v uspeąne ljudi.
 


Prenos znanja smo si zamisli tako, da smo najprej v okviru razrednih ur, ur socialne pedagoginje ąole ter v okviru projekta Popestrimo ąolo znanje o 8 krogih odličnosti prenesli na učence. Znanje smo prenesli preko delavnic, ki smo so jih omislili in s katerimi smo učence seznanili z novim načinom dela, ľivljenja na ąoli. Razrede ter ąolo smo okrasili s plakati o 8 krogih odličnosti, kateri so naąe učence nenehno spominjali na »nove« cilje in vrednote, ki smo si jih zadali. Ko so naąi učenci znanje osvojili smo se odločili, da bo letos drugi roditeljski sestanek izgledal malo drugače. Vodili so ga namreč naąi učenci. Z učenci od 1. - 8. razreda smo se več kot mesec dni, tedensko pripravljali na skupni roditeljski sestanek. Vsak razred je imel svojo nalogo. Učenci od 3. – 8. razreda so skozi besedo in igro predstavili posamezni krog, katerega so podkrepili ąe s primeri iz vsakdanjega ľivljenja, mlająi učenci pa so predstavitev popestrili s plesom in petjem o 8 krogih odličnosti. Za nameček pa smo, skupaj z učenci, ąolsko oglasno desko okrasili s predstavitvijo posameznih krogov. Odziv starąev in učencev je bil pozitiven. Kar je dalo ąe večji zagon za nadaljnje delo.Šli smo korak naprej. Prijavili smo se na projekt Spodbujamo prijateljstvo, katerega organizator je Sobivanje - Društvo za trajnostni razvoj. 8 krogov odličnosti smo povezali s prijateljstvom. Izdelali smo plakat in pripravili predstavitev, s katero smo se predstavili na zaključni prireditvi v Murski Soboti. Skupno je na projektu sodelovalo kar 189 vrtcev in osnovnih šol ter 11.142 otrok in s ponosom povemo, da smo za svoje delo dobili tudi nagrado med osnovnimi šolami.Slika izdelka iz natečaja


Da bo 8 krogov odličnosti na šoli res zaživelo pa smo vhod v šolski prostor okrasili z barvami osmih krogov odličnosti. Poleg tega, smo tla porisali s tremi družabnimi igrami. Pri risanju in barvanju so učencem in strokovnim delavcem šole pomagali tudi starši učencev, tako da smo si ustvarili res prijetno vzdušje. Prijetno vzdušje pa je tudi takrat, ko se učenci v prostem času ali pa enostavno, ko potrebujejo malo pavze med poukom, sprostijo ob igranju družabnih iger, ob igranju le-teh pa morajo vedno upoštevati načela osmih krogov odličnosti.Menimo, da smo naredili velik, pozitiven korak k zastavljenemu cilju, hkrati pa se zavedamo, da bo potrebno vložiti še veliko truda, da bo naša šola v celoti dihala z osmimi krogi odličnosti.


VHOD ŠOLE KRASIJO STEBRI 8 KROGOV ODLIČNOSTI